اینکه یاد بگیریم والد خود باشیم یک فرآیند مستمر بوده و نیازمند آموزگاران متعددی است. توجه کردن و گوش دادن به پدرها و مادرهایی که به درستی و به شیوه ای سالم با فرزندان شان صحبت می کنند،الگوی خوب خودوالدی برای ماست.

برای آن عده از ما که توسط والدین مان شرمسار شده ایم،کشف می کنیم که با کمک والد درون پرورش یافته ای که خود انتخاب کرده ایم،می توانیم کودک درونمان را دوباره بپرورانیم.

ما می گذاریم باورهای منفی مبتنی بر شرمساری از میان برداشته شوند و خود والدی را با تصریح و اجازه هایی که به ما کمک می کنند تا از شر زخم های دوران کودکی خلاص شویم بار دیگر تجربه کنیم بهبودی به ما کمک می کند تا خود اصیل و قابل اعتمادمان بشویم.

ما می توانیم به موضوعاتی از قبیل والدربودن ،آموزش قاطعیت،تصریح و خلق عزت نفس بپردازیم و دوستان ممکن است تجربیاتشان درباره سفر خودوالدی را با ما در میان بگذارند.

این نمونه ها می تواند کمک مان کند که رفتارها و گفتگوهای مهرآمیز بین کودک و والد درون را یاد بگیریم .

تماس با ما